Warszawa

Rodzina zastępcza w obiektywie

Rodzina zastępcza w obiektywie

Każdego roku  z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Miejski Ośrodek  przypomina o wspaniałej idei i ludziach, którzy we własnym życiu i domu znaleźli miejsce dla pokrzywdzonego przez los dziecka. Z myślą o rodzinach sprawujących pieczę zastępczą Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Krakowie organizuje spotkania rodzin zastępczych dla udzielenia im wsparcia i integracji środowiska.

 

2 czerwca 2012r. dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Ernst & Young, w ramach realizacji projektu „30 maja – Świętujmy Razem organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2012” pod nazwą „Rodzina zastępcza w obiektywie” zorganizowany został wyjazdowy piknik dla 23 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 9 zawodowych rodzin specjalistycznych,  2 rodzinnych domów dziecka oraz 9 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Miłośników Kolei uczestnicy, pociągiem specjalnym, przejechali do Chabówki. W trakcie podróży dzieci i ich opiekunowie mogli zapoznać się ze specyfiką pracy maszynisty, metodami prowadzenia pociągu etc. Rodzice zastępczy wykorzystywali czas podróży na rozmowy, wymianę doświadczeń, wzajemną integrację. Konsultowali się m.in. z uczestniczącym w wyjeździe sędzią sądu rodzinnego.
W trakcie podróży ogłoszony został konkurs fotograficzny „Rodzina zastępcza w obiektywie”.
W Chabówce uczestnicy zwiedzili Skansen Toboru Kolejowego zlokalizowany na terenie byłej lokomotywowni, oglądając parowozy, zabytkowe wagony, inne pojazdy szynowe i urządzenia do pracy na kolei. W trakcie zwiedzania wykonywali zdjęcia, które miały wziąć udział w konkursie.
W drodze powrotnej, w miejscowości Osielec zorganizowany został piknik rodzinny. Przy grillowanych kiełbaskach, napojach, słodyczach uczestnicy obserwowali pokazy strażackie zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną z Osielca. Dzieci miały okazję zapoznać się ze sprzętem gaśniczym, sprzętem ratowniczym etc.
W ramach akcji „Pozytywnie zakręceni” uczestnicy otrzymali kolorowe wiatraczki, którymi wspólnie „zakręcili” na wietrze na znak solidarności ze swoimi rodzicami zastępczymi.

W dniu 22 września 2012 roku na terenie SALTROMU Salezjańskiego Ruchu Troski o Młodzież SALTROM przy ul. Różanej 5 w Krakowie odbył się kolejny piknik dla rodziców zastępczych i ich podopiecznych. w którym uczestniczyli zaproszeni goście, m.in: Prezydent Miasta Krakowa - Pani Anna Okońska Walkowicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Józefa Grodecka, Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ds. Pomocy Specjalistycznej – Pani Jolanta Chrzanowska, Pan Tomasz Gocał ze Stowarzyszenia Miłośników Kolei, Pani Agata Czachórska reprezentująca IKEA Retail Sp. z o.o. oraz Pan Andrzej Radwański z Fundacji „Na Start” Basi German
Pani Agata Czachórska w imieniu Ikea Retail Sp. z o.o. przekazała dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego bony upominkowe o wartości 200zł dla każdej rodziny, do zrealizowania w sklepach IKEA .
Pani Dyrektor Józefa Grodecka podziękowała uczestnikom za ich dotychczasową pracę przypominając, że impreza  odbywa się dzięki wsparciu Fundacji Ernst & Young. Przekazała pisemne podziękowania wraz z życzeniami dalszych cennych inicjatyw dla Pani Agaty Czachórskiej z IKEA Retail Sp. z o.o., Pana Tomasza Gocał ze Stowarzyszenia Miłośników Kolei oraz Pana Andrzeja Radwańskiego z Fundacji „Na Start” Basi German.

W trakcie trwania pikniku rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Rodzina zastępcza w obiektywie” ogłoszony w trakcie poprzedniego, „wyjazdowego” pikniku do Chabówki w dniu 2 czerwca 2012r.
Wręczone zostały nagrody dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w postaci profesjonalnego kursu fotograficznego realizowanego przez Akademię Fotografii – Kraków.  Do konkursu zgłoszono 15 fotografii. Komisja konkursowa nagrodziła prace przesłane przez: I miejsce zdobył Rodzinny Dom Dziecka, ul. Modrzewiowa 25 prowadzony przez Pp. KołodziejczykII miejsce zajęła Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Źródlana 17 prowadzoną przez Pp. Sowa


 


(III miejsce) wywalczyła Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Prylińskiego 21 prowadzoną przez Pp Laskowskich.


 


W trakcie trwania imprezy uczestnicy mogli się posilić się pieczonymi kiełbaskami i kaszanką, ponadto proponowane były ciepłe i zimne napoje oraz słodycze.
W trakcie pikniku zorganizowane zostały zabawy i gry dla dzieci, w tym „koło fortuny”, gdzie dzieci mogły „wywalczyć” edukacyjne upominki.
Dzięki uprzejmości firmy EduROBOT dzieci dały upust swojej konstruktorskiej pasji tworząc i ożywiając roboty z edukacyjnych zestawów klocków Lego.

Zorganizowane imprezy spełniły oczekiwania środowiska zastępczej opieki rodzinnej. Umożliwiły integrację środowiska, wzajemne wsparcie oraz wymianę doświadczeń. Podopieczni poznawali się, wspólnie spędzili atrakcyjnie zorganizowany czas zyskując poczucie przynależności do większej grupy, niż tylko ich rodzina zastępcza.


 


 

30 maja w Polsce świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Krakowie to ważny dzień dla 671 dzieci, które wychowywane są w różnych formach pieczy zastępczej.

409 dzieci znalazło opiekę u najbliższej rodziny. Opiekują się nimi dziadkowie lub rodzeństwo.

W 113 niezawodowych rodzinach zastępczych przebywa 132 dzieci. Opiekę nad dziećmi sprawują najczęściej ciocie i wujkowie oraz osoby, które z dziećmi nie są spokrewnione.
W 9 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego przebywa 61 dzieci, a w 2 rodzinnych domach dzieci 13 dzieci.
Najmłodsze dzieci znajdują się pod opiekę w 23 zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego zaś dzieci niepełnosprawne w 9 zawodowych rodzinach specjalistycznych.

Rodzice zastępczy, którzy opiekują się dziećmi niezawodowo, otrzymują na ich utrzymanie 660zł. Zawodowi rodzice zastępczy otrzymują wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000zł. Jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym, dodatkowo otrzymuje 200zł.
Poza pieniędzmi na utrzymanie dziecka, zawodowi rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka czy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego otrzymują wynagrodzenia (ok. 3tys. brutto).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. wyszczególniła jako formy pieczy zastępczej na dziećmi:
- rodzinę zastępczą spokrewnioną – tworzą ją wyłącznie dziadkowie i rodzeństwo dziecka;
- rodzinę zastępczą niezawodową – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz ciocie i wujkowie;
- rodzinę zawodową – zaliczają się do nich pogotowia rodzinne i rodziny zawodowe specjalistyczne.

 

Pogotowia rodzinne zajmują się dziećmi przez krótki okres czasu, tj. do chwili wydania postanowienia sądu regulującego dalsze losy dziecka. Dzięki tej formie opieki dzieci nie oczekują na rozstrzygniecie sądu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Rodziny specjalistyczne opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi z problemami wychowawczymi lub małoletnimi matkami z dziećmi;
- rodzinny dom dziecka – przeznaczony jest dla maksymalnie 8 dzieci. Poza osobą prowadzącą taki dom, powiat może zatrudnić dodatkową osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
- placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego – to kameralna placówka. Może tu przebywać nie więcej niż 8 dzieci (wyjątek stanowi sytuacja, gdy do placówki trafia rodzeństwo). Placówki te prowadzone są zazwyczaj przez organizacje pozarządowe, które podpisują umowy z dyrektorami – rodzicami prowadzącymi placówkę. Placówka otrzymuje środki finansowe na utrzymanie dzieci oraz bieżące funkcjonowanie placówek.

Każdy rodzic zastępczy musi przejść trzymiesięczne szkolenie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie prowadzi szkolenia dla mieszkańców miasta. Rozpoczęcie szkolenia poprzedzone jest wizytą pracowników ośrodka w miejscu zamieszkania kandydatów na rodziców zastępczych, by ustalić m.in. czy posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe, pozwalające na przyjęcie dzieci do swojego domu. Sprawdza się również kwestie formalne – czy kandydaci posiadają polskie obywatelstwo, czy nie byli karani, czy wywiązują się ze zobowiązań alimentacyjnych.
Szkolenie pozwala rodzicom na przygotowanie się do nowej roli – roli rodzica zastępczego. Rodzice zastępczy opiekujący się dziećmi zawsze mogą liczyć na wsparcie specjalistów, pomoc asystenta rodzinnego i koordynatora pieczy zastępczej.

Rodzice zastępczy przyjmują dziecko lub dzieci do swoich mieszkań. Osoby, które podejmują się prowadzenia rodzinnego domu dziecka czy placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego najczęściej realizują to zadanie w lokalach należących do Miasta Kraków lub organizacji pozarządowej, której w zleca się prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

Osoby zainteresowane pieczą zastępczą mogą uzyskać dodatkowe informacje pod numerem telefonu 12 616-53-32 i 12 616-53-33 bądź zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, pok. 207.
 

 

 

Przeczytaj również

Polecamy

Więcej z działu: Okiem CzasDzieci.pl

Warto zobaczyć