Śląsk

Ogólnopolska Pod naszym patronatem

Wszechświat piękny jak malowanie

od 4 lutego do 15 maja

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Tematem konkursu jest piękno otaczającego nas Wszechświata. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wysłać swój rysunek, ilustrujący piękno Wszechświata i obiektów, jakie w nim się znajdują, a także tematyka lotów kosmicznych, teleskopów, obserwatoriów itp.
 

W konkursie premiowany będzie nie tylko poziom artystyczny czy wyobraźnia
twórcy, ale również nawiązanie do realnych obiektów oraz zgodność pracy z naszą wiedzą astronomiczną.
Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody związane z astronomią (teleskopy, książki, mapy, płyty mulimedialne CD), ufundowane przez portal internetowy czasdzieci.pl oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Prace zostaną opublikowane w internecie na stronach portalu czasdzieci.pl oraz na stronach małopolskich obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii 2009.
 

Przewidywana jest także wystawa pokonkursowa zorganizowana przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w budynku przy ulicy Podchorążych 2 w Krakowie.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Wszechświat piekny jak malowanie”
1. Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii 2009
2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród dzieci, pobudzenie zainteresowania naukami ścisłymi oraz zaangaŜowanie uczniów w działalność twórczą, a w szczególności zwrócenie uwagi dzieci na piękno Wszechświata.
3. Konkurs „Wszechświat piękny jak malowanie” polega na przedstawieniu, w formie pracyn plastycznej, obiektów astronomicznych (planeta, satelita, układ planetarny, mgławica, galaktyka itp.)
4. Do konkursu każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę formatu A3 lub A4 wykonaną w dowolnej technice.
5. Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych z całej Polski.
6. Do konkursu zostaną dopuszczone tylko prace, które będą nawiązywały do tematu konkursu.
7. Każda praca musi zostać opatrzona na odwrocie informacją zawierającą następujące dane:
imię i nazwisko autora, wiek, pieczątkę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna
plastycznego. Praca winna być opatrzona tytułem inspirowanym rzeczywistymi obiektami kosmicznymi i astronomicznymi (planety, gwiazdy, konstelacje, najnowsze odkrycia, teleskopy, obecne i przyszłe misje kosmiczne itp.)
8. Do prac uczestników należy dołączyć oświadczenie ich rodziców lub opiekunów prawnych zawierające zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Wzór oświadczenia w załączniku.
9. Prace należy przekazywać zbiorczo z danej szkoły na adres:
Uniwersytet Pedagogiczny
Instytut Fizyki
ul. Podchorążych 2
30 – 084 Kraków
z dopiskiem: konkurs plastyczny

10. Nadesłane prace nie będą zwracane.
11. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych mija 15 maja 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego).
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2009 roku. O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią zwycięzców listownie oraz za pośrednictwem strony www.as.up.krakow.pl/2009 oraz czasdzieci.pl
13. Jury, powołane przez organizatorów, będzie oceniać pracę według następujących kryteriów:
a) związek pracy z tematem konkursowym
b) wartość artystyczną
c) merytoryczną poprawność przedstawionych treści astronomicznych
14. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci młodsze 7-9 lat (uczniowie klas 0-3) oraz dzieci starsze 10-12 lat (uczniowie klas 4-6).
Nagrodami będą teleskopy oraz książki, płyty CD.
15. Fundatorem nagród jest portal internetowy czasdzieci.pl, oraz Uniwersytet Pedagogiczny
16. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie rozdania nagród pisemnie przez organizatora.
17. Uniwersytet Pedagogiczny przedstawi prace na wystawie pokonkursowej, otwartej dla publiczności.
18. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.


Tutaj znajdziesz załącznik

Organizator:

Instytut Fizyki

Wydarzenia na Śląsku

Warto zobaczyć